Wat is accreditatie?

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen … Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven.

Keten van vertrouwen

 

Het werk van de RvA is erop gericht om dit vertrouwen te ondersteunen. Dat gebeurt via deskundig, onpartijdig en onafhankelijk toezicht:

  • Leveranciers kunnen hun producten, processen en diensten objectief laten beoordelen door een laboratorium, inspectie-instelling, certificatie-instelling of verificatie-instelling. Dat kan op elk denkbaar werkgebied: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën enzovoort.
  • Voldoet een leverancier aan de eisen? Dan ontvangt hij een conformiteitverklaring, in de vorm van een certificaat of rapport. Beoordelende organisaties worden dan ook conformiteitbeoordelende organisaties genoemd.
  • Deze verklaring heeft de meeste waarde als de beoordelende organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is. De RvA controleert daarom of conformiteitbeoordelende organisaties competent zijn. Bij een goed resultaat wordt een organisatie geaccrediteerd.

De RvA vormt daarmee de laatste schakel in de keten van vertrouwen.​

Diagram keten van vertrouwen
Diagram keten van vertrouwen

Accreditatie op basis van normen

Bij onze beoordeling van conformiteitbeoordelende organisaties maken we gebruik van normen:

  • internationale normen (ISO of ISO/IEC);
  • Europese normen (EN).

Deze normen richten zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van conformiteitbeoordelende organisaties. Organisaties die aan de normen voldoen, krijgen een formele accreditatie. Dat houdt in dat ze gebruik mogen maken van het accreditatiemerk. Certificaten en rapporten die van dit merk zijn voorzien worden in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd. Zo bevordert accreditatie de internationale handel.

Belang en reikwijdte

In ons dagelijks leven speelt vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten een prominente rol. Of het nu gaat om het drinkwaterbedrijf dat ons drinkwater levert, de liftenkeurder die de veiligheid van een lift controleert, de huisarts die ons bloed laat onderzoeken of de gemeente die een bouwvergunning afgeeft: in alle gevallen speelt de vraag of er aan de eisen wordt voldaan.

Accreditatie zorgt ervoor dat ons vertrouwen in producten en diensten gerechtvaardigd is. Dat is buitengewoon belangrijk, zeker als het gaat om producten en diensten die een risico vormen op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en milieu. Zoals drukvaten, pleziervaartuigen, asbestlocaties, bodemmonsters en bouwproducten. Niet voor niets is op een aantal van deze gebieden wettelijk geregeld dat deze controles van producten en diensten door geaccrediteerde organisaties worden uitgevoerd. Maar ook op andere terreinen kiezen organisaties er steeds vaker voor om hun controlewerkzaamheden onder accreditatie te verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Daarmee neemt de reikwijdte van ons werk voortdurend toe.